جزئیات نویسندگان

جعفریان, یاسر, پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله