جزئیات نویسندگان

ناصراسدی, کیارش, دانشگاه زنجان و عضو انجمن مهندسی زلزله ایران