جزئیات نویسندگان

امینی حسینی, کامبد, پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله