جزئیات نویسندگان

نرج آبادی فام, پیمان, دانشگاه بناب، آذربایجان شرقی, ایران