جزئیات نویسندگان

مبین, پریسا, پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله, ایران