جزئیات نویسندگان

پیشنمازی, پروانه, پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله