جزئیات نویسندگان

بهادری, هادی, دانشگاه ارومیه, ایران