جزئیات نویسندگان

حسین‌زاده, نقدعلی, پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله