جزئیات نویسندگان

امانخانی, مهناز, دانشگاه آزاد اسلامی، واحد جنوب