جزئیات نویسندگان

مصطفی زاده, مهرداد, پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله