جزئیات نویسندگان

خواجه‌پور, مهرداد, دانشگاه صنعتی شیراز