جزئیات نویسندگان

زارع, مهدی, پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله