جزئیات نویسندگان

به تاج, منصور, پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله