جزئیات نویسندگان

اسکندری, ملیحه, پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله