جزئیات نویسندگان

حسن زاده, معصومه, پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله