جزئیات نویسندگان

علامه‌زاده, مصطفی, پژوهشگاه بین‌الملی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله, ایران