جزئیات نویسندگان

مفید, مسعود, دانشگاه صنعتی شریف, ایران