جزئیات نویسندگان

عامل سخی, مسعود, دانشگاه صنعتی قم, ایران