جزئیات نویسندگان

زاهدی, مزدک, پژوهشگاه زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله