جزئیات نویسندگان

پاکدامن نائینی, مریم, پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله