جزئیات نویسندگان

معینی, مرتضی, پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله