جزئیات نویسندگان

جیریایی شراهی, مرتضی, دانشگاه صنعتی قم