جزئیات نویسندگان

حسینی, محمود, پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله