جزئیات نویسندگان

مختاری, محمد, پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله, ایران