جزئیات نویسندگان

سربندی فراهانی, محمد, پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله