جزئیات نویسندگان

ساسانی, محمد, پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله