جزئیات نویسندگان

داوودی, محمد, پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله