جزئیات نویسندگان

جعفری, محمد, دانشگاه صنعتی شیراز