جزئیات نویسندگان

جعفری, محمدکاظم, پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله