جزئیات نویسندگان

گودرزی, محمدعلی, پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله