جزئیات نویسندگان

مهدوی فر, محمدرضا, پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله