جزئیات نویسندگان

منشوری, محمدرضا, پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله