جزئیات نویسندگان

عباسی, محمدرضا, پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله