جزئیات نویسندگان

سقراط, محمدرضا, پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله