جزئیات نویسندگان

نجفقلی‌پور, محمد امیر, دانشگاه صنعتی شیراز