جزئیات نویسندگان

طاهری, محبوبه, شرکت مهندسی قدس نیرو