جزئیات نویسندگان

معهود, مجید, پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله