جزئیات نویسندگان

محمدی, مجید, پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله