جزئیات نویسندگان

فرامرزی, مجید, دانشگاه علم و فرهنگ تهران