جزئیات نویسندگان

صافحیان, مجید, دانشگاه صنعتی امیرکبیر, ایران