جزئیات نویسندگان

جهان اندیش, مجتبی, دانشگاه شیراز