جزئیات نویسندگان

قره باغی, مائده, دانشگاه سمنان, ایران