جزئیات نویسندگان

مهشادنیا, لیلا, پژوهشگاه زلزله شناسی و مهندسی زلزله