جزئیات نویسندگان

اسدزاده خوشه مهر, قلی, دانشگاه ارومیه, ایران