جزئیات نویسندگان

اربابی, فریدون, پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله, ایران