جزئیات نویسندگان

ناطقی الهی, فریبرز, پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله