جزئیات نویسندگان

فرنود احمدی, فرشید, دانشگاه تبریز