جزئیات نویسندگان

یمینی فرد, فرزام, پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله