جزئیات نویسندگان

پارسی زاده, فرخ, پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله, ایران