جزئیات نویسندگان

عسکری, فرج ا..., پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله